Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Friluftsliv og Klatring
(senest ændret den 21. marts 2018 på den ordinære generalforsamling)
 
§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen Friluftsliv & Klatring.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune.
Stk. 3. Foreningen er medlem af Dansk Klatreforbund og DGI
Stk. 4. Foreningens hjemmeside er http://www.ffklatring.dk

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at skabe et forum for ligesindede, der ønsker at dyrke friluftsliv og klatring på alle niveauer.
 
§ 3. Medlemmer
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
Stk. 2. Indmeldelse sker ved indbetaling til foreningens bankkonto. Indmeldelsen er gældende, når det årlige kontingent er betalt, samt registreret af kassereren. Ved indmeldelse skal medlemmet oplyse kontaktdata, herunder email. Det er alene medlemmets ansvar, at kontaktdata til enhver tid er korrekte og ajourførte.
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningen eller hvis seneste indbetalingsfrist er overskredet.
Stk. 4. Medlemmerne opkræves et af generalforsamlingen fastsat kontingent for hvert kalenderår. Sker indmelding efter 30. september opkræves kun halvt kontingent.
Stk. 5. Et ikke-medlem kan benytte sig af foreningens træningsfaciliteter ved køb af en dagsbillet som er gældende den dag betalingen er udført. Prisen for en dagsbillet fastsættes af generalforsamlingen.
 
§ 4. Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Bestyrelsen indkalder generalforsamling med mindst 2 ugers varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned. Dagsordenen udsendes via email til medlemmerne, samt annoncering på foreningens hjemmeside.
Stk. 3. Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent, samt medlemmer fritaget for kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent og pris for dagsbillet
 7. Fremlæggelse af budget
 8. Valg af formand
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 10. Valg af revisor og en revisorsuppleant
 11. Eventuelt
Stk. 5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 6. Dagsorden til ordinær generalforsamling, samt forslag stillet til behandling, udsendes senest fire dage før afholdelse af generalforsamlingen.
Stk. 7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
 Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (én over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.
 
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til bestyrelsens kundskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.
 
§ 6. Daglig ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 2-4 bestyrelsesmedlemmer. Hertil kan op til to ikke-stemmeberettigede suppleanter deltage i bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen samt evt. suppleanter vælges af generalforsamlingen for en etårig periode.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 30 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor alle opgaver fordeles i bestyrelsen og som minimum udnævnes én næstformand og én kasserer.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt eller med elektronisk post med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst ét medlem af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.
 
§ 7. Regnskab
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af den valgte revisor.
 
§ 8. Tegningsregler
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og ét yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.
 
§ 9. Vedtægter
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslag fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
 
§ 10. Opløsning af foreningen
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Ved opløsning af foreningen skal foreningens aktiver gå til velgørende formål.
 
§ 11. Vedtaget
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 21. marts 2018.
 
 
 
 Referater fra generalforsamlinger
 2021
 2022
 2023 
 2024