Dansk Klatreforbunds norm for Vægklatreinstruktører 

Ansvarlig for normen 

Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds bestyrelse, hvis dette skønnes nødvendigt. Den seneste version af normen findes på Klatreforbundets hjemmeside www.klatreforbund.dk. Dispensation fra normen kan under særlige omstændigheder gives af forbundets censorer. Dispensationer indberettes skriftligt til Klatreforbundet. 

Formål 

Ved arrangementer på klatrevægge skal der lægges særlig vægt på sikkerheden således, at klatring på klatrevæg fortsat fremtræder som en sikker sport. Klatreforbundet kræver, at medlemsklubberne lever op til denne norm, ligesom Klatreforbundet anbefaler, at personer, samt andre organisationer og institutioner uden for Klatreforbundet, gør det samme. 

Definitioner 

Ved en klatrevæg forstås en væg eller et tårn, som er bygget eller modificeret med henblik på klatring og/eller abseil. Ved klatrearrangementer forstås sikringskurser, klatrekonkurrencer, eksamener og andre arrangementer, hvor klubben repræsenterer sporten i forhold til uerfarne eller medlemmer af andre klubber. Ved aspirant forstås en person under uddannelse som Vægklatreinstruktør (VKI). Vægklatreinstruktør uddannelsen erstatter den tidligere Klatrevægsinstruktør uddannelse. 

Formål 

Baggrunden for at definere fælles normer for sikkerhed og uddannelse er at sikre, at arrangementer på klatrevægge foregår på et sikkerhedsmæssigt forsvarligt niveau samt, at kursister på sikringskurser lærer de mest basale færdigheder og teknikker ensartet og sikkert, uanset klub eller sted. 

Anvendelse 

Klatreforbundet forlanger, at personer der underviser i klatring og abseil eller står for sikkerheden ved klatrearrangementer på klatrevæg i en medlemsklub under Klatreforbundet, er uddannet efter Klatreforbundets gældende norm. Instruktion af klatring og abseil aktiviteter på klatrevæg bør kun finde sted, hvis instruktøren er uddannet Vægklatreinstruktør som minimum. Desuden bør klatring og abseil aktiviteter med uerfarne kun finde sted, hvis sikringsmanden som minimum har gennemført henholdsvis sikringskurset S1 for sikring af toprebs- og førstemandsklatring, og sikringskurset S2 for abseil aktiviteter. Klatreforbundet anbefaler at personer, samt andre organisationer og institutioner uden for Klatreforbundet, gør det samme. 

En person der lever op til gældende norm for Vægklatreinstruktører, kan ikke på dette grundlag alene anses for at være kompetent til at undervise i klatring på klippe eller i stand til at konstruere klatrevægge.  

Alle Klippeklatreinstruktører eksamineret efter Klatreforbundets norm, samt alle UIAGM guider, er automatisk godkendt af Klatreforbundet som Vægklatreinstruktører. 

Forhåndskrav til aspiranten 

Aspiranten skal opfylde nedenstående krav for at tilmelde sig eksamen: 

 • Aspiranten skal være minimum 18 år. 
 • Aspiranten skal være i besiddelse af et gyldigt førstehjælpsbevis på uddannelsesniveau "mellem" svarende til et 12 timers kursus. Et førstehjælpsbevis er gyldigt i 3 år. 
 • Aspiranten skal have passende allround erfaring. Dette kan være opnået på to måder: 
  • Aspiranten kan have gennemført, samt opnået rutine i det, der læres på et begynderkursus i klippeklatring, som er beskrevet i Norm for 1- reblængde klippeklatrekurser. Den seneste version af normen findes på Klatreforbundets hjemmeside. 
  • Alternativt kan allround erfaring være opnået ved at have klatret med reb mindst 6 forskellige steder. Af de 6 steder kræves det, at mindst 2 steder skal være klatrevægge og mindst 2 steder skal være klippe. Der er ikke krav om, at klatringen på klippe skal være forgået på egne sikringer. Klatringen på klippe kan have været med topreb eller sportsklatring. Alle steder skal der være klatret flere ruter.  

   Aspiranter som opnår minimumserfaringen på kort tid, demonstrerer ofte mangel på rutine i selv basale klatre- og instruktørfærdigheder ved eksamen. Typisk har en aspirant mere end et års erfaring med klatring. 

 • Aspiranten skal have undervist, på en pædagogiske og sikkerhedsmæssigt forsvarlige måde, uerfarne eller mindre erfarne kursister i klatrevægsklatring under en Vægklatreinstruktørs overvågning. Denne instruktør skal indstille aspiranten til eksamen. 

Eksamenskrav 

Der kan eksamineres i forhåndskravene, samt i nedenstående:  

 • Aspiranten skal have rutine i og kunne undervise i indholdet af Dansk Klatreforbunds norm for sikringskurser på klatrevægge på en pædagogisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde. Herunder skal aspiranten kunne evaluere kursister, der har deltaget i sikringskurser. 
 • Aspiranten skal være fortrolig med seneste udgave af relevante normer for sikkerhed og uddannelse. 
 • Aspiranten skal være fortrolig med metoder til sikkert at klatre op ad et reb med rebklemme og med indbinding på ny. 
 • Aspiranten skal være fortrolig med en metode for topsikret soloklatring. 
 • Aspiranten skal have kendskab til for klatrevægge relevante redningsteknikker. Endvidere skal aspiranten have kendskab til ulykkeshåndtering og rapportering. 
 • Aspiranten skal være fortrolig med etablering og brug af en nedsænkbart abseile anker og kunne gøre rede for dens brug. Aspiranten skal kende til systemer som kan betjenes fra gulvet og fra f.eks. en platform eller klatretårn. 
 • Aspiranten skal være fortrolig med etablering af standpladser ved dertil indrettede ankre på klatrevægge. 
 • Aspiranten skal kunne undervise i forskellige sikringsmetoder ved abseil. 
 • Aspiranten skal have gennemgribende udstyrskendskab og til testkrav og holdbarhed af udstyr. 
 • Aspiranten skal kunne undervise i klatreteknik og beskrive typiske sportsskader ved klatring. 
 • Aspiranten skal kunne undervise i begreberne fangryk og faldfaktor. 
 • Aspiranten skal have kendskab til klatrekonkurrencer samt de organisatoriske rammer omkring klatring. 
 • Aspiranten skal have kendskab til relevante juridiske og forsikringsmæssige spørgsmål i forbindelse med klatring og instruktion på klatrevægge.

Eksamen 

Både klubber og andre har mulighed for at arrangere eksamener. De enkelte klubber i Klatreforbundet kan, såfremt nødvendig kapacitet haves, undervise og eksaminere personer udenfor Klatreforbundet. 

Tilmelding til eksamen, og selve eksamenen, er beskrevet i dokumentet Dansk Klatreforbunds norm for Vægklatreinstruktør eksamen og skal nøje overholdes. Den seneste version af normen findes på Klatreforbundets hjemmeside www.klatreforbund.dk. 

Eksamen er offentlig i det omfang, det ikke forstyrrer. Ved eksamen deltager en censor udpeget af Klatreforbundet. Censoren skal kunne godkende alle arrangørens dispositioner, herunder valg af eksaminator, for at eksamen skal regnes for gyldig. Eksaminatorerne skal som minimum være godkendte som Vægklatreinstruktører af Klatreforbundet. 

Eksamensbevis 

Såfremt aspiranten består eksamen, udstedes der et eksamensbevis udformet af Klatreforbundet. Beviset underskrives af eksaminatoren og censoren. 

Opretholdelse og virke i klub 

At en person har bestået eksamen, sikrer i sig selv ikke, at personen i al fremtid optræder ansvarsbevidst og pædagogisk. Bestyrelserne i de enkelte klatreklubber har ansvaret for at deres instruktører til stadighed lever op til gældende norm, samt opfylder eventuelle andre krav klubberne måtte stille til deres instruktører. Det er også klubbernes ansvar at sikre sig, at deres instruktører vedligeholder deres førstehjælpskurser. 

For at være kvalificeret til at undervise skal man klatre og undervise regelmæssigt. At dette sker, skal den enkelte instruktør kunne redegøre for, f.eks. ved henvisning til sin klub eller til en logbog. 

Det anbefales, at enhver klatreklub, institution eller skole der beskæftiger sig med klatring på klatrevæg har minimum en klatrer/medarbejder der er uddannet Vægklatreinstruktør. 

Et instruktørbevis er gyldigt i udstedelsesåret efter eksamen samt yderligere 3 kalenderår og kan fornyes ved Klatreforbundet, såfremt instruktøren opfylder normens krav. Fornyelsen sker normalt ved, at instruktøren indstilles gennem deres klub. 

Klatreforbundet kan tilbagekalde godkendelser eller indkalde den enkelte instruktør til en ny eksamination, såfremt der er tvivl om instruktørens kunnen.