Senest ændret den 16. februar 2016

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen Friluftsliv & Klatring.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune.
Stk. 3. Foreningen er medlem af DGI.
Stk. 4. Foreningens hjemmeside er http://www.ffklatring.dk

 

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at skabe et forum for ligesindede, der ønsker at dyrke friluftsliv og klatring på alle niveauer.

 

§ 3. Medlemmer

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
Stk. 2. Indmeldelse sker ved indbetaling til foreningens bankkonto. Indmeldelsen er gældende, når det årlige kontingent er betalt, samt registreret af kassereren. Ved indmeldelse skal medlemmet oplyse kontaktdata, herunder email. Det er alene medlemmets ansvar, at kontaktdata til enhver tid er korrekte og ajourførte.
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningen eller hvis seneste indbetalingsfrist er overskredet.
Stk. 4. Medlemmerne opkræves et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet betales inden udgangen af januar for hvert regnskabsår.

 

§ 4. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Bestyrelsen indkalder generalforsamling med mindst 2 ugers varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned. Dagsordenen udsendes via email til medlemmerne, samt annoncering på foreningens hjemmeside..
Stk. 3. Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af stemmetællere.
 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning.
 • Regnskabsaflæggelse.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Fremlæggelse af budget.
 • Valg af formand.
 • Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af revisor og en revisorsuppleant.
 • Eventuelt.

Stk. 5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 6. Dagsorden til ordinær generalforsamling, samt forslag stillet til behandling, udsendes senest fire dage før afholdelse af generalforsamlingen.
Stk. 7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (én over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til bestyrelsens kundskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 

§ 6. Daglig ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 2+2 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en etårig periode.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 30 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor alle opgaver fordeles i bestyrelsen og som minimum udnævnes én næstformand og én kasserer.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt eller med elektronisk post med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst ét medlem af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

 

§ 7. Regnskab

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af den valgte revisor.

 

§ 8. Tegningsregler

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og ét yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

 

§ 9. Vedtægter

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslag fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§ 10. Opløsning af foreningen

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Ved opløsning af foreningen skal foreningens aktiver gå til velgørende formål.

 

§ 11. Vedtaget

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 26. april 1995, på den ekstraordinære generalforsamling den 22. oktober 1998, på den ordinære generalforsamling den 5. februar 2003, på den ordinære generalforsamling den 28. januar 2004, på den ordinære generalforsamling den 9. februar 2005, på den ordinære generalforsamling 23. februar 2011, på den ordinære generalforsamling 18. januar 2012, på den ordinære generalforsamling 23. januar 2013, på den ordinære generalforsamling 23. marts 2015 og på den ordinære generalforsamling 16. februar 2016